Vigano-Trump II

corona trump

Vigano-Trump II

Open brief aartsbisschop Carlo Maria Viganò aan president Trump 25 Okt. 2020

Marjan Waldorp

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig Apostolisch Nuntius in de Verenigde Staten van Amerika, getuigt in deze brief van een razend scherp inzicht in de satanische agenda - the "Great Reset"- , die achter deze Coronacrisis schuilgaat. 1 Zijn brief leest als een noodkreet aan de vrije wereld.

Hieronder mijn Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke brief van aartsbisschop Carlo Maria Viganò (gepubliceerd in Catholic Family News): 2

OPEN BRIEF
aan de President van de Verenigde Staten van Amerika
Donald J. Trump

Zondag 25 Oktober 2020
Feest van Christus Koning

Mijnheer de president,

Staat u mij toe mij tot u te richten in dit uur waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als aartsbisschop, als opvolger van de apostelen, als voormalig apostolisch nuntius in de Verenigde Staten van Amerika. Ik schrijf u te midden van het stilzwijgen van zowel burgerlijke als religieuze autoriteiten. Moge u deze woorden van mij aanvaarden als de "stem van iemand die roept in de woestijn" (Joh. 1:23).

Zoals ik al zei in mijn brief aan u in Juni, op dit historische moment staan de machten van het Kwaad in een strijd op leven en dood tegenover de machten van het Goede; machten van het Kwaad die machtig en georganiseerd lijken terwijl ze zich keren tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, in de steek gelaten door hun wereldlijke en spirituele leiders.

Dagelijks voelen wij de aanvallen toenemen van hen die de ware basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, de eerbied voor het menselijk leven, de liefde voor het land, de vrijheid van onderwijs en zaken doen. Wij zien dat staatshoofden en religieuze leiders meewerken aan deze zelfmoord van de Westerse cultuur en haar Christelijke ziel, terwijl de grondrechten aan burgers en gelovigen worden ontzegd in naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart als instrument voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Een globaal plan genaamd de Great Reset wordt uitgerold. De architect ervan is een globale elite die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen waarmee individuele vrijheden en die van hele bevolkingen drastisch worden beperkt. In verschillende landen is dit plan reeds goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een beginstadium. Achter de wereldleiders die medeplichtig zijn aan en uitvoerders zijn van dit helse project, gaan gewetenloze figuren schuil die het World Economic Forum 3 en Event 201 4 financieren en hun agenda promoten.

Het doel van de Great Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het opleggen van vrijheidsberovende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een basisinkomen te garanderen en individuele schulden kwijt te schelden. De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds zal zijn het afstand doen van privé-eigendom en het zich houden aan een programma van vaccinatie tegen Covid-19 en Covid-21 dat wordt gepromoot door Bill Gates met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische groepen. Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Great Reset motiveren, zal het opleggen van de vaccinatie vergezeld gaan van de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met als gevolg het traceren van contacten van de hele wereldbevolking. Degenen die deze maatregelen niet aanvaarden, zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Mijnheer de president, ik veronderstel dat u er al van op de hoogte bent dat in sommige landen de Great Reset in gang zal worden gezet tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021. Daartoe zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een vermeende tweede en derde golf van de pandemie. U bent zich terdege bewust van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van de individuele vrijheden te legitimeren, waarbij op kunstige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt. Het is de bedoeling van haar architecten dat deze crisis er toe leidt dat de toevlucht van naties tot de Great Reset onomkeerbaar wordt om zo de genadeslag toe te dienen aan een wereld waarvan zij het bestaan en zelfs de herinnering volledig willen uitwissen. Maar deze wereld, mijnheer de president, omvat mensen, genegenheden, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die zich niet gedragen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht van bovenaf krijgt, van de God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer dat deed aan het begin der tijden met zijn "non serviam" [ik zal niet dienen].

Zoals bekend ergeren velen zich aan deze verwijzing naar de botsing tussen Goed en Kwaad en het gebruik van "apocalyptische" verwijzigen, die volgens hen de geesten verbitteren en de verdeeldheid verscherpen. Het is niet verwonderlijk dat de vijand boos is omdat hij ontdekt wordt juist nu hij denkt dat hij de citadel heeft bereikt die hij ongestoord wil veroveren. Wat wel verrassend is, is dat er niemand is om alarm te slaan. De reactie van de deep state [schaduwregering] op degenen die zijn plan openlijk veroordelen is gebrekkig en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de mainstream media in haar medeplichtigheid erin geslaagd was de overgang naar de Nieuwe Wereldorde bijna pijnloos en onopgemerkt te laten verlopen, komen allerlei bedriegerijen, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot voor enkele maanden was het gemakkelijk om degenen die deze verschrikkelijke plannen, die nu tot in de kleinste details worden uitgevoerd, aan de kaak stelden, als "complotdenkers" te belasteren. Tot februari jongstleden had niemand ooit gedacht dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd enkel en alleen omdat zij op straat willen lopen, adem willen halen, hun zaak open willen houden, op zondag naar de kerk willen gaan. Maar nu gebeurt het overal ter wereld, zelfs in het Italië van de ansichtkaart, dat veel Amerikanen beschouwen als een klein betoverd land, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden, zijn karakteristieke dorpjes. En terwijl de politici verschanst zitten in hun paleizen en decreten uitvaardigen als Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, sluiten winkels en wordt het de mensen onmogelijk gemaakt te leven, te reizen, te werken en te bidden. De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie zijn reeds merkbaar, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen die, afgezonderd van vrienden en klasgenoten, hun lessen moeten volgen terwijl ze alleen thuis achter de computer zitten.

In de Heilige Schrift spreekt Paulus over "degene die zich verzet" tegen de openbaring van het mysterie van de wetteloosheid, de kathèkon (2 Thess. 2:6-7). Op religieus gebied vormt de Kerk en in het bijzonder het pausdom het obstakel voor het kwaad; op politiek gebied zijn het degenen die de vestiging van de Nieuwe Wereldorde belemmeren.

Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de stoel van Petrus bezet, zijn rol vanaf het begin verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen en de agenda te steunen van de deep church [schaduwkerk], die hem uit haar gelederen heeft gekozen.

Mijnheer de president, u hebt duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen - Eén Natie onder God, fundamentele vrijheden en niet-onderhandelbare waarden die vandaag de dag worden ontkend en bestreden. U, beste President, bent "degene die zich verzet" tegen de deep state, de definitieve aanval van de kinderen der duisternis.

Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil overtuigd worden van het historische belang van de op handen zijnde verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar omwille van de algemene bezieling van uw optreden dat - in deze bijzondere historische context - het best die wereld belichaamt, onze wereld, die zij door middel van de lockdown willen vernietigen. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijk geslacht, hij die "een moordenaar was vanaf het begin" (Joh. 8:44).

Rond u zijn met geloof en moed diegenen verzameld die u beschouwen als het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur. Het alternatief is om te stemmen op een persoon die gemanipuleerd wordt door de deep state, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die met de Verenigde Staten zal doen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de Kerk, premier Conte met Italië, president Macron met Frankrijk, premier Sanchez met Spanje, enzovoort. Het chanteerbare karakter van Joe Biden - net als dat van de prelaten van de "magische cirkel" van het Vaticaan - zal hem kwetsbaar maken om op een gewetenloze wijze gebruikt te worden, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als internationale evenwichten. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren reeds iemand klaar hebben staan die slechter is dan hij, door wie zij hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

En toch, temidden van dit sombere beeld, deze schijnbaar onstuitbare opmars van de "Onzichtbare Vijand", duikt er een element van hoop op. De tegenstander weet niet hoe hij moet liefhebben en begrijpt niet dat het niet volstaat een basisinkomen te garanderen of hypotheken af te schaffen om de massa's te onderwerpen en hen ervan te overtuigen zich als vee te laten brandmerken. Dit volk, dat te lang het misbruik van een haatdragende en tirannieke macht heeft ondergaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en afschaffing van zijn identiteit; het begint de waarde in te zien van familiale en sociale banden, van de banden van geloof en cultuur die oprechte mensen verenigen. Deze Great Reset is gedoemd te mislukken omdat degenen die haar gepland hebben niet begrijpen dat er nog steeds mensen bereid zijn de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, om hun naasten te beschermen, om hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven. De verwoestende onmenselijkheid van het globalistische project zal jammerlijk uiteen spatten in het aangezicht van de ferme en moedige tegenstand van de kinderen van het Licht. De vijand heeft Satan aan zijn zijde, hij die alleen weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben we de Almachtige Heer, de God van de legers die klaar staan voor de strijd en de Allerheiligste Maagd, die de kop van de oude Slang zal vermorzelen. "Als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" (Rom. 8:31).

Mijnheer de president, u bent zich er terdege van bewust dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur worden beschouwd als de verdedigingswal waartegen de door de voorstanders van het globalisme verklaarde oorlog is ontketend. Stel uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: "Ik kan alle dingen aan door Hem die mij kracht geeft" (Fil. 4: 13). Een instrument te zijn van de Goddelijke Voorzienigheid is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker alle bij die status behorende door God gegeven deugden zult ontvangen die u nodig hebt, want zij worden vurig voor u afgesmeekt door de vele mensen die u met hun gebeden steunen.

Met deze hemelse hoop en de verzekering van mijn gebed voor u, voor de First Lady en voor uw medewerkers, zend ik u met heel mijn hart mijn zegen.

God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

+Carlo Maria Viganò

Tit. Aartsbisschop van Ulpiana
Voormalig Apostolisch Nuntius in de Verenigde Staten van Amerika


Hieronder de oorspronkelijke brief, zoals gepubliceerd door Catholic Family News: 2

OPEN LETTER
to the President of the United States of America
Donald J. Trump

Sunday, October 25, 2020
Solemnity of Christ the King

Mr. President,

Allow me to address you at this hour in which the fate of the whole world is being threatened by a global conspiracy against God and humanity. I write to you as an Archbishop, as a Successor of the Apostles, as the former Apostolic Nuncio to the United States of America. I am writing to you in the midst of the silence of both civil and religious authorities. May you accept these words of mine as the “voice of one crying out in the desert” (Jn 1:23).

As I said when I wrote my letter to you in June, this historical moment sees the forces of Evil aligned in a battle without quarter against the forces of Good; forces of Evil that appear powerful and organized as they oppose the children of Light, who are disoriented and disorganized, abandoned by their temporal and spiritual leaders.

Daily we sense the attacks multiplying of those who want to destroy the very basis of society: the natural family, respect for human life, love of country, freedom of education and business. We see heads of nations and religious leaders pandering to this suicide of Western culture and its Christian soul, while the fundamental rights of citizens and believers are denied in the name of a health emergency that is revealing itself more and more fully as instrumental to the establishment of an inhuman faceless tyranny.

A global plan called the Great Reset is underway. Its architect is a global élite that wants to subdue all of humanity, imposing coercive measures with which to drastically limit individual freedoms and those of entire populations. In several nations this plan has already been approved and financed; in others it is still in an early stage. Behind the world leaders who are the accomplices and executors of this infernal project, there are unscrupulous characters who finance the World Economic Forum and Event 201, promoting their agenda.

The purpose of the Great Reset is the imposition of a health dictatorship aiming at the imposition of liberticidal measures, hidden behind tempting promises of ensuring a universal income and cancelling individual debt. The price of these concessions from the International Monetary Fund will be the renunciation of private property and adherence to a program of vaccination against Covid-19 and Covid-21 promoted by Bill Gates with the collaboration of the main pharmaceutical groups. Beyond the enormous economic interests that motivate the promoters of the Great Reset, the imposition of the vaccination will be accompanied by the requirement of a health passport and a digital ID, with the consequent contact tracing of the population of the entire world. Those who do not accept these measures will be confined in detention camps or placed under house arrest, and all their assets will be confiscated.

Mr. President, I imagine that you are already aware that in some countries the Great Reset will be activated between the end of this year and the first trimester of 2021. For this purpose, further lockdowns are planned, which will be officially justified by a supposed second and third wave of the pandemic. You are well aware of the means that have been deployed to sow panic and legitimize draconian limitations on individual liberties, artfully provoking a world-wide economic crisis. In the intentions of its architects, this crisis will serve to make the recourse of nations to the Great Reset irreversible, thereby giving the final blow to a world whose existence and very memory they want to completely cancel. But this world, Mr. President, includes people, affections, institutions, faith, culture, traditions, and ideals: people and values that do not act like automatons, who do not obey like machines, because they are endowed with a soul and a heart, because they are tied together by a spiritual bond that draws its strength from above, from that God that our adversaries want to challenge, just as Lucifer did at the beginning of time with his “non serviam.”

Many people – as we well know – are annoyed by this reference to the clash between Good and Evil and the use of “apocalyptic” overtones, which according to them exasperates spirits and sharpens divisions. It is not surprising that the enemy is angered at being discovered just when he believes he has reached the citadel he seeks to conquer undisturbed. What is surprising, however, is that there is no one to sound the alarm. The reaction of the deep state to those who denounce its plan is broken and incoherent, but understandable. Just when the complicity of the mainstream media had succeeded in making the transition to the New World Order almost painless and unnoticed, all sorts of deceptions, scandals and crimes are coming to light.

Until a few months ago, it was easy to smear as “conspiracy theorists” those who denounced these terrible plans, which we now see being carried out down to the smallest detail. No one, up until last February, would ever have thought that, in all of our cities, citizens would be arrested simply for wanting to walk down the street, to breathe, to want to keep their business open, to want to go to church on Sunday. Yet now it is happening all over the world, even in picture-postcard Italy that many Americans consider to be a small enchanted country, with its ancient monuments, its churches, its charming cities, its characteristic villages. And while the politicians are barricaded inside their palaces promulgating decrees like Persian satraps, businesses are failing, shops are closing, and people are prevented from living, traveling, working, and praying. The disastrous psychological consequences of this operation are already being seen, beginning with the suicides of desperate entrepreneurs and of our children, segregated from friends and classmates, told to follow their classes while sitting at home alone in front of a computer.

In Sacred Scripture, Saint Paul speaks to us of “the one who opposes” the manifestation of the mystery of iniquity, the kathèkon (2 Thess 2:6-7). In the religious sphere, this obstacle to evil is the Church, and in particular the papacy; in the political sphere, it is those who impede the establishment of the New World Order.

As is now clear, the one who occupies the Chair of Peter has betrayed his role from the very beginning in order to defend and promote the globalist ideology, supporting the agenda of the deep church, who chose him from its ranks.

Mr. President, you have clearly stated that you want to defend the nation – One Nation under God, fundamental liberties, and non-negotiable values that are denied and fought against today. It is you, dear President, who are “the one who opposes” the deep state, the final assault of the children of darkness.

For this reason, it is necessary that all people of good will be persuaded of the epochal importance of the imminent election: not so much for the sake of this or that political program, but because of the general inspiration of your action that best embodies – in this particular historical context – that world, our world, which they want to cancel by means of the lockdown. Your adversary is also our adversary: it is the Enemy of the human race, he who is “a murderer from the beginning” (Jn 8:44).

Around you are gathered with faith and courage those who consider you the final garrison against the world dictatorship. The alternative is to vote for a person who is manipulated by the deep state, gravely compromised by scandals and corruption, who will do to the United States what Jorge Mario Bergoglio is doing to the Church, Prime Minister Conte to Italy, President Macron to France, Prime Minster Sanchez to Spain, and so on. The blackmailable nature of Joe Biden – just like that of the prelates of the Vatican’s “magic circle” – will expose him to be used unscrupulously, allowing illegitimate powers to interfere in both domestic politics as well as international balances. It is obvious that those who manipulate him already have someone worse than him ready, with whom they will replace him as soon as the opportunity arises.

And yet, in the midst of this bleak picture, this apparently unstoppable advance of the “Invisible Enemy,” an element of hope emerges. The adversary does not know how to love, and it does not understand that it is not enough to assure a universal income or to cancel mortgages in order to subjugate the masses and convince them to be branded like cattle. This people, which for too long has endured the abuses of a hateful and tyrannical power, is rediscovering that it has a soul; it is understanding that it is not willing to exchange its freedom for the homogenization and cancellation of its identity; it is beginning to understand the value of familial and social ties, of the bonds of faith and culture that unite honest people. This Great Reset is destined to fail because those who planned it do not understand that there are still people ready to take to the streets to defend their rights, to protect their loved ones, to give a future to their children and grandchildren. The leveling inhumanity of the globalist project will shatter miserably in the face of the firm and courageous opposition of the children of Light. The enemy has Satan on its side, he who only knows how to hate. But on our side, we have the Lord Almighty, the God of armies arrayed for battle, and the Most Holy Virgin, who will crush the head of the ancient Serpent. “If God is for us, who can be against us?” (Rom 8:31).

Mr. President, you are well aware that, in this crucial hour, the United States of America is considered the defending wall against which the war declared by the advocates of globalism has been unleashed. Place your trust in the Lord, strengthened by the words of the Apostle Paul: “I can do all things in Him who strengthens me” (Phil 4:13). To be an instrument of Divine Providence is a great responsibility, for which you will certainly receive all the graces of state that you need, since they are being fervently implored for you by the many people who support you with their prayers.

With this heavenly hope and the assurance of my prayer for you, for the First Lady, and for your collaborators, with all my heart I send you my blessing.

God bless the United States of America!

+Carlo Maria Viganò

Tit. Archbishop of Ulpiana
Former Apostolic Nuncio to the United States of America

Vorige Bericht Volgende Bericht